מדיניות פרטיות

קבוצת אבני דרך נוסדה בשנת 2009 על ידי יאיר כהן המכהן כמנכ"ל החברה. החברה מתמחה בייזום, תכנון ובניית שכונות ופרויקטים למגורים ברחבי הארץ.
אנו בקבוצת אבני דרך להל"ן ("החברה" או אנו", "אנחנו" ) מכבדים את פרטיות המשתמשים ( "אתה" או "משתמש") באתר
https://avney-derech.co.il ("האתר") להלן מדיניות הפרטיות של החברה “)מדיניות הפרטיות"), אשר מדיניות הגלישה והשימוש באתר כפופים לה ולתקנון השימוש המצוי כאן , כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת.
הוראות תקנון השימוש כגון סמכות שיפוט וברירת הדין וסיכונים והגבלת האחריות יחולו גם בקשר למדינית הפרטיות. תקנון השימוש ומדיניות הפרטיות, ביחד ייקראו להלן "תנאי השימוש". שינויים בתנאי השימוש יהיו בתוקף מפרסומם באתר החברה.
האתר שלנו מיועד למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להשאיר פרטי קשר באתר
מובהר, כי מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה, ניסיון לעשות שימוש ושימוש באתר החברה או חלקים ממנו. כן מובהר שגלישה באתר החברה מהווה הסכמה מצדך למדיניות הפרטיות, ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות או תנאי השימוש הינך נדרש להפסיק לעשות שימוש באתר החברה
מונחים שלא מוגדרים במדיניות הפרטיות תחולנה ההגדרות הקבועות בתקנון השימוש.
מטרת מדיניות הפרטיות להסביר את נוהג החברה ביחס לפרטיות המשתמשים, כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זה על כלל המשתמשים.

האתר שלנו מיועד למשתמשים מעל גיל 18. קטינים מתחת לגיל זה אינם מורשים להשאיר פרטי קשר באתר

מובהר, כי מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה, ניסיון לעשות שימוש ושימוש באתר החברה או חלקים ממנו. כן מובהר שגלישה באתר החברה מהווה הסכמה מצדך למדיניות הפרטיות, ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות או תנאי השימוש הינך נדרש להפסיק לעשות שימוש באתר החברה

מונחים שלא מוגדרים במדיניות הפרטיות תחולנה ההגדרות הקבועות בתקנון השימוש.

מטרת מדיניות הפרטיות להסביר את נוהג החברה ביחס לפרטיות המשתמשים, כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זה על כלל המשתמשים

כללי

בעת השימוש באתר החברה נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך וכן על פי מאפיינים אחרים המזהים אותך כגון כתובתך, פרטי הקשר שלך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע שנאסף על ידי החברה אינו מזהה אותך אישית. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר כגון פרסומות שקראת באתר החברה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר החברה, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל  Zohar@Avney-Derech.co.il

המידע שאנו אוספים

מידע משתמש

בעת השימוש באתר החברה, למשל, בעת שימוש הזנת פרטים באתר, התכתבות ותקשורת עם נציגי החברה, החברה צפויה לאסוף נתונים מזהים אודותיך ("מידע משתמש")

בטופס קשרי לקוחות אנו מבקשים פרטים נוספים שיאפשרו לנו לזהות ולתת שרות. בטופס פיתוח עסקי אנו מבקשים בנוסף פרטים לגבי הנכס שהמשתמש פונה לגביו

מידע משתמש יתכן שיימסר על ידך גם במסגרת שיחות עם נציגי החברה (לרבות הקלטת שיחות). כמו כן, ייתכן שמידע משתמש ייאסף על ידי החברה מצדדים שלישיים, למשל כדי לאמת מידע שמסרת. הנך נותן את הסכמתך לאיסוף מידע כאמור במדיניות הפרטיות (לרבות איסופו מצדדים שלישיים) ושימוש כאמור בתנאי השימוש

מידע טכני

החברה אוספת מידע גם במהלך השימוש של המשתמש באתר החברה, לרבות מידע שתמסור צורך פתיחת חשבון אישי ומידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש. החברה עשויה לשמור מידע שייאסף במהלך השימוש כאמור לעיל כמידע שאינו מזוהה אישית

מידע מצרפי

החברה אוספת נתונים מצרפיים (אגרגטיביים), נתונים סטטיסטיים ‏ונתונים אחרים שנגזרים ‏ממידע משתמש ו/או המידע הטכני, ואשר החברה עשויה לאסוף

הסכמות

ההסכמות שאתה נותן במסגרת מדיניות פרטיות זו לשימוש במידע המשתמש יחולו גם על "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות") וכן על נתונים אחרים שאינם מידע בהכרח (דוגמת נתונים אודות עניינך הפרטיים וצנעת חייך האישיים), מידע טכני ונתונים מצרפיים סטטיסטיים ועוד. זאת מבלי לגרוע מזכות החברה לעשות שימוש בנתונים אלה, אלא אם השימוש אסור מפורשות לפי דין

השימוש במידע.

השימוש במידע שנאסף הוא לצורך פעילותה העסקית של החברה, לרבות הפעלת אתר החברה ומתן שירותים על ידי החברה, ובכלל זה:
בכדי לאפשר שימוש, באתר החברה ובפלטפורמות ההתקשרות השונות עם החברה;
בכדי לשפר את חווית המשתמש והעשרת התכנים באתר החברה ובכלל זה לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
בכדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאזורים הטעונים הרשמה ובכדי לחסוך את הצורך בהזנת פרטים אישיים בכל כניסה;
בכדי לאפשר התאמה אישית של אתר החברה להעדפותיך;
בכדי לשלוח מעת לעת מידע בדבר השירותים אותם החברה מספקת וכן שירותים המסופקים על ידי השותפים העסקיים של החברה. זאת, לרבות על דרך של שליחת דברי פרסומות כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ‎"‎ב – 1982 ‏‏("דבר פרסומת") ו/או דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות ("דיוור ישיר").
ליצירת קשר עתידי עם משתמשים;
לצורך מסירת פרטים אודותיך לשותפנו העסקיים, ככל שתסכים באופן אקטיבי ופרטני למסירת פרטים אלו;

מסירת מידע לצד שלישי

החברה עשויה להעביר מידע ‏‏(לרבות על דרך של מתן גישה) לצדדים שלישיים בקשר עם ‏פעילותה העסקית, בין היתר כמפורט להלן:
אנו משתמשים בשירותים של ספקי צד שלישי לצורך ביצוע טכני של דיוור במייל וסמס, במערכת CRM והנתונים מועברים לספקים אלה אך ורק עבור הודעות / מידע / פרסומות ולשימוש של החברה.
לצרכי המטרות המופיעות במדיניות פרטיות זו, למימוש המטרות המותרות לחברה על פי דין, ולמימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה.
במסגרת העברת מידע לספקים חיצוניים לצורך תפעול אתר החברה, תפעול מערכות המידע, שירותי אחסון ומערכות ניהול מידע.
כאשר החברה קיבלה את הסכמך למסירת המידע בין במפורש ובין במשתמע;
במסגרת שיתוף פעולה עם שותפי החברה במסגרת הפעילות השוטפת של החברה ו/או לצורך מתן שירותי החברה ללקוחות החברה.
כאשר הצד השלישי הינו חברה-אם, חברה-בת או חברה קשורה של החברה, כהגדרתם בחוק החברות.
כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במסגרת הליכים משפטיים ו/או במסגרת דיווח הנדרש לרשות מוסמכת, וכן אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר אודותיך לצד שלישי כלשהו וכן כאשר החברה סבורה בתום-לב כי חלה עליה חובה מוסרית לעשות כן.
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה.

שימוש במידע טכני/מצרפי

אנו משתמשים באיסוף אוטומטי של מידע לצורכי סטטיסטיקה והגשת מודעות פרסום מותאמות אישית ללקוח באמצעים הבאים:

גוגל אנליטיקס לצורך ניתוח פעילות מבקרי האתר.

.Google Tag Manager

פיקסל המרות לצורך בדיקת יעילות הפרסום ממקורות מדיה כגון מודעות גוגל, מודעות פייסבוק, תנועה אורגנית, וכדומה.

תגי שיווק מחדש של גוגל ופייסבוק לצורך הצגת מודעות מותאמות אישית

שימוש בעוגיות (Cookies)ובטכנולוגיות איסוף נתונים

כאשר אתה מבקר באתר או בעמודי נחיתה שלנו, ייתכן והחברה תשתמש ותתקין במכשיר שבו אתה משתמש קובצי Cookies, אשר מאפשרים להתאים ולהציע לך מוצרים העשויים לעניין אותך ולצורך שיפור חווית הגלישה באתר החברה ולצורך תפעולו השוטף והתקין. דפדפני אינטרנט כוללים אפשרות להימנע מקבלת "Cookies" ואפשרות למחיקת קבצי "Cookies" קיימים. יצוין כי בחירה שלא לאפשר קבלת "Cookies" או לחילופין מחיקת קבצי "Cookies" קיימים, עלולה לפגוע בחוויית השימוש באתר החברה.

לצורך ניהול עסקיה, לרבות לצורך האמור לעיל החברה לצדדים שלישיים דוגמת Google Analytics להשתמש גם הם בטכנולוגיות לצורך איסוף נתונים מהשימוש באתר החברה כגון מזהה מכשיר, כתובת IP, ו-Advertising ID. למידע נוסף על הטכנולוגיות והפרקטיקות של Google Inc ניתן למצוא בכתובת: google.com/policies/privacy/partners.

הצדדים השלישיים האמורים הינם גורמים חיצוניים כהגדרתם בתקנון השימוש ולחברה אין שליטה על הפרקטיקות הנהוגות על ידי אותם גורמים.

 

 כדי לא לקבל עוגיות cookies ניתן לחסום אפשרות זו בדפדפן שלך!

בנוסף ממליצים להיעזר בקישורים הבאים:

הסרה משרותי Google Analytics, יש ללחוץ כאן

להסרה משרותי הפרסום של גוגל, יש ללחוץ כאן 

למידע על השימוש של גוגל בעוגיות   Cookies

להסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ כאן

אודות שירותי הפרסום של פייסבוק

פרסום ודיוור ישיר

החברה עשויה להשתמש במידע שברשותה בכדי להציע למשתמשים פרסום ממוקד, מוצרים ו/או שירותים שלדעתה מותאמים ללקוחות החברה, וכן להתאים אישית את אתר החברה ואת מודעות הפרסום באתר החברה על פי הרגלי הביקור והעדפותיהם של המשתמשים בו.

‏אתה מסכים שהחברה תשתמש במידע שנאסף על מנת ליצור איתו קשר ‏ולשלוח לו תכנים לרבות "דבר פרסומת", ודיוור ישיר כהגדרתם בחוק. שליחת התכנים עשויה להתבצע בכל אמצעי תקשורת ובכלל זאת דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, כולל הודעות מוקלטות והודעות‏SMS ‎‏‏פקס, דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים‏‎

משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם  באמצעות האתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע של החברה. המאגרים משמשים את החברה, חברות נוספות בקבוצה וחברות קשורות בפרויקטים משותפים

הינך רשאי, בכל עת, להודיע על סירובך לקבל דבר פרסומת לרבות דיוור ישיר מהחברה          Eliron@Avney-Derech.co.il

ולחזור בו מהסכמתך על ידי שליחת הודעת הסרה לכתובת   לידי צוות השרות בחברה. לאחר קבלת הבקשה, שליחת התכנים אליך תופסק, אך יתכן והמידע אודותיך ימשיך להישמר במאגר המידע של החברה בכפוף להוראות כל דין

אבטחת מידע 

החברה רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות מרכזית. יחד עם זאת, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם ולא תהיה לה אחריות כלפי המשתמשים לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי, שעלול להיגרם להם, עקב חשיפה, מסירה או שימוש במידע של המשתמשים, ללא היתר ובניגוד לדין, לרבות במקרה שהדבר נגרם בטעות או עקב גישה לא מורשית שנעשתה בניגוד לנהלי החברה.

זכויותיך במידע

במקרים בהם הדין מאפשר זאת, אדם זכאי בנסיבות מסוימות לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע. ככל שברצונך לפנות למימוש זכויותיך לפי דין, הינך מוזמן לפנות במייל ל Eliron@Avney-Derech.co.il.

העברת מידע מחוץ לישראל

אנו עשויים להעביר את מידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל. יתכן שהדינים הנוגעים לפרטיות ואבטחת המידע בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר, לא יהיו מקיפים בהשוואה לדינים הנהוגים בישראל. במקרה שכזה אנו נשתדל לנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע משתמש. הינך נותן הסכמתך להעברה כאמור

שמירת זכויות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימושים בנתונים, פרטים ו/או מידע שאין לגביהם מגבלה בדין, לפי מדיניות פרטיות זו ואף מעבר לכך, אלא אם הדבר אסור לפי דין, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בעניין זה

יצירת קשר

לבירורים בנוגע למדיניות הפרטיות ובקשות הסרה ממאגרי המידע או בכל בעיה אחרת יש לפנות במייל ל  Eliron@Avney-Derech.co.il

תפריט
דילוג לתוכן